LVI-Valvonta Mäki Oy, Lakiraisio: asiakasrekisterin tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä 

LVI-Valvonta Mäki Oy, Lakiraisio, 1930534-9 

Palokärjenkuja 1 

21210 Raisio 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Lakiraisio / Maija Halkosaari-Mäki Palokärjenkuja 1 

21210 Raisio 

p. 0400 448 093 

maija.halkosaari-maki@lakiraisio.fi 

2. Rekisteröidyt 

– Lakitoimiston nykyiset ja entiset asiakkaat 

– Asiakkaan vastapuolet 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

Toimeksiantojen hoidon järjestäminen, suunnittelu ja toteutus sekä toimenpiteiden kohdistaminen kuhunkin toimeksiantoon. 

Henkilötietoja käsitellään edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

– Asiakkaan nimi ja yhteystiedot 

– Y-tunnus ja henkilötunnus 

– Yhteisöasiakkaan yhteyshenkilö 

– Suoritetut toimenpiteet 

– Laskutustiedot 

– Toimeksiannon asiasisältö oikeudellisen luokituksen mukaisesti 

– Asiakkaan vastapuolet 

– Toimeksiannon muistiinpanot 

– Toimeksiannon saatavatiedot 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle. 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Esimerkiksi rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen keston aikana 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Niitä ei saa luovuttaa sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäädöstä. 

Toimeksiannon hoitamisen yhteydessä tietoja luovutetaan tarpeellisin määrin vastapuolelle ja viranomaisille. Henkilötunnusta käytetään ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä asiakkaan yksilöimiseksi tai viranomaiset sitä vaativat. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

8. Käsittelyn kesto 

Asiakkaan ja vastapuolen tiedot tulee säilyttää niiltä osin, että esteellisyys voidaan tarkistaa. Muutoin rekisterin tietoihin sovelletaan Asianajajaliiton arkistointiohjetta B10. 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin